Algemene voorwaarden van LUIS Technology GmbH

1. Algemeen, toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten met betrekking tot producten die in onze webshop http://shop.luis.de, onze verkoopcatalogi en reclamebrochures en ook die via andere verkoopkanalen door ons worden aangeboden, tussen ons,

LUIS Technology GmbH,

Zirkusweg 2, 20359 Hamburg, Duitsland (vestiging bedrijfsleiding)

Kantongerecht Hamburg, HRB 139177,
Btw-nr.: DE304114776,

Bedrijfsleiding: Dr. Matthias Feistel, Martin Groschke, Dr. Moritz KŁbel,
en u als onze klant, onafhankelijk van het feit of u consument, ondernemer of handelaar bent. Maatgevend bij het sluiten van de overeenkomst is de desbetreffende geldende contractuele versie. Alle aanvragen, mededelingen en toelichtingen die betrekking hebben op het bestellen van producten dienen direct via onderstaande contactgegevens aan onze klantenservice

LUIS Technology GmbH
Hammer Deich 70
20537 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49 (0)40 89 727-840
Fax: +49(0)40 89 727-8415
E-mail: post@luis.de


te worden gericht.

1.2 Alle gesloten overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de koopovereenkomst vloeien hoofdzakelijk voort uit deze algemene voorwaarden (AV) en de desbetreffende opdrachtbevestiging.

1.3 Uw afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden worden slechts dan opgenomen in de overeenkomst, in zoverre wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Een uitdrukkelijke afwijzing van uw algemene voorwaarden is niet nodig. Deze algemene voorwaarden (AV) gelden uitsluitend ook dan, indien wij kennis hebben genomen van uw afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden en onvoorwaardelijk hebben geleverd.


2.† Sluiten van de overeenkomst

2.1 De presentatie van en het reclame maken voor onze producten is altijd vrijblijvend en houdt geen bindend aanbod onzerzijds in. Pas op het moment dat u via onze webshop of per brief, fax, e-mail of telefonisch contact een bestelling heeft opgegeven, doet u van uw kant een aanbod tot sluiting van een koopovereenkomst betreffende de bestelde producten, hetgeen voor u bindend is gedurende een termijn van twee (2) weken na afgifte. Uw eventueel herroepingsrecht conform punt 3 blijft onverkort van kracht.

2.2 Wij zullen uw bestelling onverwijld schriftelijk bevestigen. Een dergelijke initiŽle bevestiging vormt nog geen acceptatie van uw bestelling, tenzij in de bevestiging tevens de acceptatie wordt vermeld.

2.3 Er is slechts dan sprake van een overeenkomst indien wij uw bestelling schriftelijk accepteren of de bestelde producten leveren.


3. Herroepingsrecht

3.1 Indien u consument bent (dus een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden die buiten uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen), dan heeft u recht op herroeping binnen het kader van de wettelijke bepalingen.

3.2 Verder gelden voor het herroepingsrecht de bepalingen die apart staan vermeld in de volgende

Standaardinstructies

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de producten in bezit heeft gekregen. Om van uw herroepingsrecht gebruik te kunnen maken, dient u ons daarvan in kennis te stellen door naar het volgende adres

LUIS Technology GmbH
Hammer Deich 70
20537 Hamburg
Duitsland


Telefoon: +49 (0)40 89 727-840
Fax: +49 (0)40 89 727-8415
E-mail: post@luis.de

een eenduidige verklaring te sturen (bijv. een brief via de post, telefax of e-mail) met uw besluit om deze overeenkomst te ontbinden. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, hetgeen echter niet verplicht is.
Om uw herroepingsrecht tijdig te kunnen uitoefenen, volstaat de mededeling dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, mits verstuurd voor afloop van de herroepingstermijn.

De gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, heeft u recht op terugbetaling, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen nadat wij uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, van alle door u gedane betalingen, inclusief de leveringskosten (tenzij u voor een duurdere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Voor de terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij expliciet anders overeengekomen met u; er worden in geen geval kostenvergoedingen vanwege deze terugbetaling aan u doorberekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de producten weer hebben terugontvangen of het bewijs hebben ontvangen dat u de producten heeft teruggestuurd, naargelang welk tijdstip eerst valt. U dient de producten onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen nadat u ons van de herroeping van de overeenkomst in kennis heeft gesteld naar ons terug te sturen of aan ons te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u de zaken voor afloop van de termijn van veertien dagen heeft verzonden. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de producten. U dient alleen dan voor een eventuele waardevermindering van de producten te betalen als de waardevermindering een gevolg is van de manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

- Einde standaard instructies herroepingsrecht -


4. Prijzen en wijze van betaling

4.1 Voor zover in aparte gevallen niet uitdrukkelijk anders staat vermeld, gelden alle prijzen in onze webshop, onze verkoopcatalogi, reclamebrochures en overige verkoopdocumentatie als bruto prijzen inclusief btw. Extra kosten, in het bijzonder verzendkosten, worden apart vermeld. De door ons berekende verzendkosten staan apart vermeld in de desbetreffende verkoopcatalogus en in de webshop onder de rubriek ďVersand & ZahlungĒ.

4.2 Wij leveren in principe met verzending onder rembours of via betaling vooraf. Meer informatie hieromtrent alsmede de overige betalingswijzen vindt u eveneens online onder de rubriek ďVersand & ZahlungĒ. Korting wordt niet gegeven. Wissels worden niet geaccepteerd. U draagt de kosten voor zendingen onder rembours.

4.3 Rekeningen dienen bij ontvangst direct en zonder aftrek van kosten te worden betaald.

4.4 Indien de overeenkomst door u conform punt 3 is herroepen, kunt u onder de wettelijke voorwaarden de reeds betaalde initiŽle verzendingskosten (toezending) claimen.


5. Leveringsvoorwaarden en risico-overdracht

5.1 Leveringstijden en leveringstermijnen zijn pas dan bindend, indien ze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

5.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, vindt de levering plaats op het tijdens de bestelling opgegeven leveringsadres. Bent u ondernemer, dan draagt u de transportrisico's. Bij consumenten vindt de risico overdracht pas plaats door het ontvangen van het product.


6. Eigendomsvoorbehoud

Het geleverde product blijft ons eigendom totdat de koopsom volledig is betaald. Tot het moment van volledige betaling bent u verplicht het product met zorg te behandelen.


7. Garantie

7.1 Wij zijn aansprakelijk voor feitelijke of juridische schade van het geleverde product volgens de geldende wettelijke voorschriften. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee jaar en treedt in werking bij levering van het product.

7.2 De door ons afgegeven garantie voor bepaalde producten of voor bepaalde klantencategorieŽn (bijv. industriŽle gebruikers) is een aanvulling op de wettelijke garantietermijn voor feitelijke of juridische schade conform bovenstaand punt 7.1. De omvang en de precieze details van dergelijke garanties vloeien voort uit de afzonderlijke garantievoorwaarden.


8. Productgarantie

8.1 Vanwege onze hoge kwaliteitsstandaarden en kwaliteitscontroleprocedures garanderen wij u gedurende een termijn van 48 maanden vanaf factuurdatum een correct en probleemloos gebruik van de camera alsmede een perfecte beeldtransmissie tussen camera en monitor. Bij garantieaanspraken bepalen wij of het betreffende product zal worden gerepareerd of vervangen.

8.2 Aanspraken op deze productgarantie zijn slechts dan van kracht indien u het desbetreffende product naar onze klantenservice opstuurt of overhandigt samen met een schriftelijke vermelding en beschrijving van het gebrek en de originele factuur,

LUIS Technology GmbH
Hammer Deich 70
20537 Hamburg
Duitsland


Telefoon: +49 (0)40 89 727-840
Fax:† +49 (0)40 89 727-8415
E-mail:† post@luis.de

voor zover u het gebrek en de beschrijving ervan direct na optreden van het gebrek meldt, maar uiterlijk voordat de reparatie wordt uitgevoerd. Mocht u aanspraak maken op de garantie en constateren wij echter tijdens het testen van het betroffen product dat de garantieclaim niet terecht is of de aanspraak op garantie niet mogelijk is vanwege een van de volgende redenen onder punt 8.3, dan zijn wij gerechtigd om servicekosten ter hoogte van EUR 29,00 in rekening te brengen.

8.3 Aanspraken op deze productgarantie zijn niet ontvankelijk bij fouten die veroorzaakt werden door ongeval, opzettelijke of kwaadwillige beschadiging, ontvreemding, diefstal, roof, onbevoegd gebruik, door de directe gevolgen van storm, hagel, bliksem, aardbevingen, overstromingen, brand, explosie of ander oneigenlijk gebruik, noch bij het gebruik van ongeschikte bedrijfsmaterialen, bij overspanning of oververhitting, niet-naleving van de voorschriften van de fabrikant in de gebruiksaanwijzing, als niet kan worden aangetoond dat de installatie technisch correct is uitgevoerd door een erkend autoreparatiebedrijf of door de dealer en/of als u bij draadloze systemen niet kunt bewijzen dat voor de installatie eerst de beeldkwaliteit is getest.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Wij zijn slechts dan aansprakelijk voor schadevergoeding indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Dit geldt niet voor schade als gevolg van lichamelijk of dodelijk letsel, of de aantasting van de gezondheid, voor de wettelijke risicoaansprakelijkheid, in het bijzonder krachtens de wet op de productaansprakelijkheid die dwingend recht is, alsmede het niet nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen (zgn. kardinale plichten). Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst en waar de klant regelmatig op mag vertrouwen.

9.2 Voor zover wij overeenkomstig punt 9.1 in wezen aansprakelijk zijn, blijft onze financiŽle aansprakelijkheid beperkt tot de contractuele schadevergoeding die redelijkerwijs kan worden verwacht.

9.3 Voor zover onze verplichting tot schadevergoeding is uitgesloten of wordt beperkt, geldt dit ook voor onze vertegenwoordigers, ons personeel en alle overige medewerkers.


10. Overdrachts-, verrekenings- en opschortingsverbod

10.1 Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming bent u niet gerechtigd om uw rechten voortvloeiend uit de overeenkomst volledig of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

10.2 Verder bent u niet gerechtigd om onze vorderingen te verrekenen, tenzij uw tegenvorderingen onherroepelijk of niet betwist zijn. U bent ook gerechtigd om onze vorderingen te verrekenen indien u productklachten of tegenvorderingen uit dezelfde koopovereenkomst kunt aantonen.

10.3 U kunt alleen een beroep doen op het opschortingsrecht, indien uw tegenvordering voortvloeit uit dezelfde koopovereenkomst.


11. Slotbepalingen

11.1 Wij gebruiken de door u bij de bestelling verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend om uw bestelling af te wikkelen.

11.2 Uitsluitend van toepassing is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Indien u de bestelling als consument heeft gedaan en op het moment van uw bestelling uw reguliere woonplaats zich in het buitenland bevindt, blijft de toepassing van dwingend recht van het betreffende land waar zich uw reguliere woonplaats bevindt door de in regel 1 gedane rechtskeuze onverlet geldig.

11.3 Indien u handelaar bent en uw vestigingsplaats bevindt zich op het moment van de bestelling in Duitsland, dan is uitsluitend de rechtbank in Hamburg bevoegd. Verder zijn de wettelijke bepalingen van toepassing voor de plaatselijke en de internationale bevoegdheden.

11.4 Voor zover individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden (AV) nietig zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Eventuele nietige bepalingen dienen door rechtsgeldige bepalingen te worden vervangen waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht dienen te worden genomen.


Versie: Augustus 2017

***

Voorbeeld herroepingsformulier

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan kunt u dit formulier invullen en terugsturen.

Aan:† LUIS Technology GmbH
Hammer Deich 70
20537 Hamburg
Duitsland


Telefoon:† +49 (0)40 89 727-840
Fax:† +49 (0)40 89 727-8415
E-mail:† post@luis.de

- Hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) afgesloten overeenkomst met betrekking tot de koop van de volgende producten(*)/het verkrijgen van de volgende service (*)

..............................................................................

..............................................................................

- Besteld d.d.(*)/ontvangen d.d.(*)

..............................................................................

- Naam van de consument(en)

..............................................................................

- Adres van de consument(en)

..............................................................................

- Handtekening van de consument(en) (alleen voor mededeling op papier)

..............................................................................

- Datum
..............................................................................

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is
Uw winkelwagen
Geen artikelen
in de winkelwagen.
Het gewenste product werd met succes geplaatst in de kar.
onlangs bekeken
Geen items
beschikbaar.
Aanbevelingen
Onze garantie
Uw veiligheid